Ông Nguyễn Đình Phẩm có vợ là bà Nguyễn Thị Thính

Sinh trưởng được 5 người con, 1 trai 4 gái:

1- Bác Nguyễn Đình Chất

2- Bác Nguyễn Thị Tặng

3- Bác Nguyễn Thị Lịch

4- Bác Nguyễn Thị Thiệp

5- Bác Nguyễn Thị Lãm