Sinh trưởng được 10 người con, 6 trai + 4 gái:

1- Nguyễn Thị Tương (giỗ 09/02)

2- Nguyễn Đình Tiến (phạp tự, giỗ 15/08)

3- Nguyễn Đình Phẩm (giỗ 03/01)

4- Nguyễn Đình Khôi (giỗ 13/10)

5- Nguyễn Thị Trì (giỗ 16/11)

6- Nguyễn Đình Mạc (giỗ 10/01)

7- Nguyễn Đình Hắc (giỗ 27/4)

8- Nguyễn Thị Cô (giỗ 27/3)

9- Nguyễn Thị Chỉ

10- Nguyễn Đình Huân (giỗ 24/3)