Bác Nguyễn Đình Chất, bác gái là Đinh Thị Giá

Sinh trưởng được 9 người con: 3 trai, 6 gái

1- Chị Nguyễn Thị Phác

2- Anh Nguyễn Đình Cống

3- Chị Nguyễn Thị Tánh

4- Chị Nguyễn Thị Thể

5- Anh Nguyễn Đình Thưởng

6- Chị Nguyễn Thị Hương

7- Chị Nguyễn Thị Phượng

8- Anh Nguyễn Đình Khải (liệt sĩ)

9- Chị Nguyễn Thị Huyền